Info-pagina Rozenburg

Info pagina


   
  Rozenburg -

Gemeente Rozenburg (Provincie Zuid-Holland)

Inwoneraantal: 13.351
Oppervlakte: 6,37 km²
Wateroppervlakte: 1,86 km²

Jan van Goyenstraat 1, 3181 HR Rozenburg
Postbus 1023, 3180 AA Rozenburg
Telefoon: (0181) 488800
Telefax: (0181) 488802
Internet: http://www.rozenburg.nl

Kijk voor meer info op de site van de Gemeente Rozenburg


Rozenburg juni 1984


Het Wapen
24 juli 1816
"Van goud, beladen met 2 pals van keel,
op die ter regterzijde 2 rozen,
op die ter linkerzijde een toren van zilver."
De gemeente voert de volgende vlag :
Oorsprong/verklaring :
Het is een sprekend wapen, twee rozen en een burcht.
Waar de twee palen vandaan komen is me niet bekend.
In het manuscript Beelaerts van Blokland wordt een wapen
gegeven van zilver, waarop een enkele roos van keel,
geknopt van sinopel.

Noch de burcht, noch de palen komen hierop voor.

De oorsprong van dit (eveneens sprekende) wapen is onbekend.

* * source: http://www.bng.nl/ngw/r/rozenbur.htm * *


Partnergemeente


Sinds 1971 heeft Rozenburg banden met de gemeente Östringen.
Deze gemeente ligt in West-Duitsland in de omgeving van Heidelberg.
De allereerste contacten kwamen tot stand via het bedrijf I.C.I.
(thans Huntsman) dat ook in Östringen een vestiging heeft.

De beide burgemeesters ontmoetten elkaar tijdens werkbezoeken aan I.C.I.
Östringen. De eerste brief die in het archief is terug te vinden dateert van
13 november 1972. Daarin verzoekt de burgemeester van Östringen,
de heer H. Kimling, aan I.C.I. Östringen met één van haar trucks een Kerstboom
naar Rozenburg te transporteren; ‘evenals vorig jaar’ , zo staat geschreven.
Een traditie die nog steeds voortduurt.

Op 29 januari 1973 schreven burgemeester en wethouders van Rozenburg naar het
gemeentebestuur van Östringen een brief met als onderwerp “Partnerschaft”.
Hierin werd gesteld: zou het mogelijk zijn een ‘jumelage’ aan te gaan.
Het woord ‘Jumelage’ wil in dit verband ‘vriendschapsverbond’ zeggen.
In dezelfde brief werd gesteld dat er pas van een echte jumelage zal kunnen
worden gesproken wanneer bestuur en bevolking van beide gemeenten elkaar
beter leren kennen.
Nadien werd de briefwisseling steeds intensiever en de twee gemeenteraden
schaarden zich spoedig achter het voorstel om een jumelage aan te gaan en
elkaar als zustergemeente te aanvaarden.

back