Knipsels uit Rozenburg

Diverse onderwerpen

     
 

* Boom voor val gekapt*

02 - 03 - 04
Bewoners zijn vaak gehecht aan bomen in hun buurt. Bomen zorgen voor lucht, voor groen, voor leven. Maar soms geven ze overlast of vormen ze een dreigend gevaar, zoals deze scheefhangende boom aan de Essendaal in Rozenburg. Gemeentewerken besloot de boom te kappen, voordat die het zelf begaf en schade zou kunnen veroorzaken aan auto's of mensen. De boom is vanochtend (02-03-04) weggehaald.


Foto John de Pater


* Winkelen in Rozenburg*

12 - 03 - 01
Rozenburg-
De Rozenburgse oppositiepartijen zijn bereid een financiŽle bijdrage te leveren aan de kosten voor een inmiddels uit gevoerd onderzoek naar de positie van het winkelaanbod in Rozenburg. Maar alleen voor 6000 gulden in plaats van de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde 9000 gulden. Zo bleek onlangs in de commissie na de presentatie van het rapport 'winkelen in Rozenburg'. Uit een telefonisch onderzoek dat vorig jaar in opdracht van de Ondernemersvereniging Rozenburg onder 270 huishoudens is uitgevoerd door adviesbureau Kardol, blijkt dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om het winkelcentrum levensvatbaar te houden. De winkelgebieden aan het Raadhuisplein, de Emmastraat en de Molenweg die onder de loep zijn genomen, scoren niet positief. Het winkelaanbod moet worden uitgebreid en ook de omgeving van het centrumgebied dient te worden aangepakt. Volgens het onderzoek richt de kritiek van Rozenburgers zich op de negatieve uitstraling van de winkelgebieden, de ongezellige sfeer en de beperkte parkeerfaciliteiten.

Het voorstel van het Rozenburgse college van b en w om 9000 gulden bij te dragen in de kosten voor verbeteringen werd niet goed ontvangen door de oppositiepartijen. Die verzetten zich vooral tegen de gang van zaken omtrent de subsidieaanvraag van de vereniging bij de gemeente. VVDer Bert Groenewegen wilde weten hoe een vereniging een rapport 'in elkaar kan steken' waarvan de uitvoering 18.000 gulden kost, zonder de garantie dat het realiseerbaar is. "Ondernemers zijn geen waaghalzen, dus ik begin het vermoeden te krijgen dat zij buiten medeweten van de raad om spijkerharde toezeggingen hebben gekregen van het college. Is dat de reden waarom wij er zo laat van hebben gehoord," wilde hij weten.

"In september vorig jaar heeft de vereniging een subsidieaanvraag ingediend en wij praten er nu pas over. Het gaat om een totaalbedrag 18.000 gulden. De Kamer Koophandel, die ook is benaderd door de ondernemers met het verzoek een bijdrage te leveren eenderde van het bedrag ol nemen, mits de gemeente Rozenburg eveneens eenderde haar rekening neemt. Alle partijen zouden dan 6000 gulden betalen, maar het college is bereid 9000 gulden bij te dragen. De middenstandsvereniging hoeft dan nog maar 3000 gulden neer te tellen. Zo kan de vereniging meer geld besteden aan evenementen in Rozenburg. "Tenslotte worden die activiteiten voor de Rozenburgers gehouden en zijn ze van groot belang," gaf wethouder Joop van Leeuwen als verklaring voor de hogere gemeentelijke bijdrage. D66 uitte zijn onvrede over de instemming van het college met het
betalen van commerciŽle activiteiten uit gemeenschapsgelden. "Wij moeten 9000 gulden betalen zodat de vereniging, met de 3000 gulden die ze bespaart haar evenementen kan bekostigen," rea- geerde Arnold Bakels. "Terwijl we niet eens de gelegenheid hebben gekregen mee te praten over de randvoorwaarden in het rapport en dat ergert mij mateloos. Er wordt gesproken over het organiseren van een kerstdag en een wielerronde. Ik dacht dat die wielerrondes door de eigen vereniging werden gefinancierd?"

Coulant
De PvdA wilde vooral weten of het uitvoeren van de resultaten van het onderzoek haalbaar is. Die fractie vindt overigens dat het totaalbedrag 'gewoon door drie' moet worden gedeeld. Dus alle betrokken partijen betalen 6000 gulden. "Subsidieaanvragen dienen altijd vooraf te worden ingediend en dat is niet gebeurd," vond Hanny Krul. "We willen heel coulant zijn en akkoord gaan. Maar meer dan eenderde, dat zit er niet in." Wethouder Van Leeuwen liet een paar gestelde vragen onbeantwoord, concludeerde VVD'er Groenewegen, Zoals die of er door het college inderdaad toezeggingen zijn gedaan aan de vereni- ging. "Dat komt toch nooit boven water, maar ik wilde er toch even iets over zeggen tijdens de commissie."

Er zijn door het college geen toezeggingen gedaan, liet Peter Stuit, voorzitter van de ondeme- rnersvereniging, meteen na de vergadering weten. "Het is gewoon ons enthousiasme en onze onwetendheid geweest waardoor alles zo is verlopen. We hadden inderdaad meteen de gemeente moeten benaderen voordat we aan het rapport gingen werken. Wij lieten wethouder Van Leeuwen weten dat het mooi zou zijn als de gemeente 3000 gulden meer zou kunnen betalen. En de wethouder vertelde dat hij het wel wilde proberen voor ons. Maar als het niet lukt, zijn wij ook tevereden. De oppositie is tegen, de coalitie hebben we mee. Maar waar praten we nu eigenlijk over? Het gaat om 3000 gulden extra, dat is' toch niks?"

* * source: Rotterdams Dagblad 12 - 03 - 01 * *


Rozenburgse politiek op zoek naar de schat

18 - 01 - 01
Rozenburg-
Wat mag het woord " treasurystatuut" wel betekenen? De commissieleden Van der Meer (GBR) met naar zijn zeggen "slechts drie jaar mulo" en Ruud Zeegers (VVD) met "zelfs nog minder" hebben in elk geval dinsdagavond onder het slechts wakend oog van wethouder Joop van Leeuwen wel naar de schat gezocht, maar niet gevonden.

Ze lieten bij de uitgebreide discussie in de commissie middelen die in de raad nog een vervolg krijgt, in elk geval blijken dat zij het door de VNG en andere professionals opgestelde treasurystatuut waarmee ook Rozenburg tengevolge van de Ceteco-affaire bij de provincie wordt opgezadeld, niet waterdicht vinden. 'Knap overdone om voor een gemeente als Rozenburg ter voorkoming van een soort Ceteco-affaire met zoiets opgezadeld te worden', liet Zeegers zich in eerste instantie uit. PvdA'er Fernandez was vooral verontrust over de communicatie binnen het gemeentelijk korps, opdat er toch geen twijfel bestond over de uitgaven.

Hij zou het persoonlijk het leukste van zijn werk vinden om de hele dag op de kleintjes van de gemeente te letten, zo liet hij verscheidene malen weten om de discussie toch maar in te dammen. Hij kreeg lik op stuk van Hans van der Meer:
'De hogere overheden trekken steeds meer aan de touwtjes, maar ze brengen nooit een zak met geld mee om de zaak goed te regelen. En dat neemt hand over hand toe', schaarde ook hij zich onder degenen die op 1 februari met burgemeester De Sutter in de rol van gemeentelijk schatbewaarder in de clinch willen.

* Bron: De Brielse Courant*


Waterschap op Internet

Oktober 2000

Waterbeheer-
Sinds 1998 voert het waterschap het beheer en onderhoud aan de
watergangen in de gemeente Rozenburg uit.
Samen met de gemeente en het zuiveringsschap wordt onderzocht
of de waterkwaliteit verbeterd kan worden.
De gemeente is bezig met het verbeteren van de riolering en het
waterschap brengt de komende
jaren verbeteringen aan in dewaterhuishouding.
Er wordt een aantal stuwen vervangen en van een moderne sturing voorzien.
Tevens wordt gefaseerd een groot aantal watergangen
gebaggerd en worden enkele watergangen verruimd,
zodat de aan- en afvoer van water
in droge en natte perioden verbetert.
Voordat er wordt gebaggerd, wordt eerst de baggerspecie onderzocht.
Het zuiveringsschap heeft dit onderzoek voor de te baggeren
watergangen in de zomer van 2000 uitgevoerd.
De onderzoekgegevens worden besproken met de gemeente en gekeken
wordt waar de baggerspecie het best gedeponeerd kan worden.
Als het kan,wordt de baggerspecie direct naast de watergang
op het naastliggende terrrein neergelegd.
Dit ziet er in eerste instantie niet fraai uit,maar is volledig verantwoord.
De baggerspecie zal na enkele weken volledig zijn uitgedroogd.
Daarna kan de baggerspecie worden uitgevlakt en ingezaaid.
Als er vroeg in het voorjaar wordt gebaggerd is er in het algemeen
voor de zomer niets meer van te zien.
Om deze reden en om de natuur zo min mogelijk te schaden,
gaat de voorkeur van het waterschap
er dan ook naar uit om laat in het najaar of vroeg in het voorjaar te baggeren.

Bron: www.wdbd.nl back